Tag : snss

25 December, 2020

บริการจัดการอาคาร: การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงสูง บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง เช่น ซ่อมบำรุง แก้ไข เปลี่ยน Drop Out Fuse หรือการซ่อมบำรุง Air Load Break Switch ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้โรงงานของท่านมั่นใจว่าจะไม่เกิดการหยุดชะงักในระบบไฟฟ้าแรงสูงด้านขาเข้าของโรงงาน

Read More